Algemene Voorwaarden

Versie: 03-01-2022

1.    Totstandkoming overeenkomst

1.1      Op alle afgesloten overeenkomsten tussen VUURGIDS en deelnemer/bedrijf zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2     Op alle afgesloten overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen VUURGIDS en deelnemer/bedrijf is het Nederlands recht van toepassing.

Overeenkomst met Bedrijven

1.3     Een overeenkomst komt tot stand door verstrekking van een opdracht conform de offerte. Nadat de opdracht door het bedrijf schriftelijk of telefonisch is verstrekt zal VUURGIDS deze schriftelijk bevestigen en is de overeenkomst bindend.

Overeenkomst met Particulieren

1.4     Een overeenkomst komt tot stand door aanmelding/inschrijving (telefonisch of schriftelijk) voor een workshop, cursus of andere dienst. Na aanmelding/inschrijving wordt deze schriftelijk (per email) bevestigd door VUURGIDS en is de overeenkomst bindend.

2.   Betaling en informatie

2.5     Met het aangaan van de overeenkomst verplicht deelnemer/bedrijf zich tot het betalen van de kosten voor de activiteit conform deze algemene voorwaarden.

2.6     In de schriftelijke bevestiging van de VUURGIDS voor de aangegane overeenkomst worden het bedrag en wijze van betaling duidelijk aangegeven.

2.7     Na aangaan van de overeenkomst en voltooiing van de betaling ontvang je, uiterlijk 1week voorafgaand aan de activiteit, een email met alle benodigde informatie en instructies over de deelname.

2.8     Indien niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen is deelnemer/bedrijf van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. VUURGIDS is in dit geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, volledige nakoming te vorderen en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten.

Betaling Voor Bedrijven

2.9     Betaling geschiedt achteraf na facturatie. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

2.10   In voorkomende gevallen kan VUURGIDS een aanbetaling verlangen. Dit wordt altijd vooraf duidelijk besproken en opgenomen in de offerte.

Betaling Voor Particulieren

2.11    Betaling dient uiterlijk 14 dagen na aangaan van de overeenkomst te worden gedaan.

2.12   Indien het gaat om een aanbetaling langer dan 1 maand voorafgaand aan de start van de activiteit, dan dient het resterende bedrag uiterlijk 14 dagen voor start van de activiteit te zijn voldaan.

3.   Bijzondere gegevens en uitsluiting

3.1     Voor deelname aan één van onze activiteiten is het noodzakelijk dat de deelnemer VUURGIDS op de hoogte stelt van die gegevens die van belang zijn/kunnen zijn voor de uitvoering van deze activiteit. Ook eventuele ziektes, handicaps of medicijngebruik dienen gemeld te worden als deze invloed kunnen hebben op de deelname aan een activiteit. Dit geldt ook voor directe of indirecte invloed op andere deelnemers.

3.2     Vanzelfsprekend gaat VUURGIDS vertrouwelijk om met deze informatie conform ons privacy beleid.

3.3     Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan direct uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Als door psychische en/of lichamelijke handicap of door wangedrag van de deelnemer(s) de goede uitvoering van de activiteiten en het reisgenot van de overige deelnemers ernstig wordt belemmerd, kan door VUURGIDS worden besloten tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Gehele of gedeeltelijke restitutie van de reissom kan dan niet worden verleend. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de deelnemer.

4.   Reisdocumenten en verzekeringen

4.1     Iedere deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs, hetzij paspoort, hetzij ID-kaart en deze op ieder moment te kunnen tonen.

4.2     Iedere deelnemers dient zelf zorg te dragen voor de passende verzekeringen. Aansprakelijkheid is wettelijk vereist. Een reis- en annuleringsverzekering wordt aangeraden. Controleer voor de ziektekosten ook of deze risicosporten incl. evacuatie dekt.

5.   Annulering en omboeking

Annulering door deelnemer

5.1     Het annuleren van een activiteit kan uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden, waarbij datum van verzenden of poststempel geldt als annuleringsdatum. Datum van annuleren is vastgesteld wanneer dit door VUURGIDS bevestigd is. De annuleringskosten bedragen:

a)                 ongeacht het moment van annulering, 10% van het totaalbedrag voor reservering van de plek.

b)                 binnen 8 tot 2 weken voor aanvang: 50% van het totale bedrag in.

c)                 vanaf 2 weken voor aanvang: 100% van het totale bedrag.

d)                 Vermeld bij annulering duidelijk de reden en het bank- of gironummer.

5.2     Als je tijdens een activiteit stopt, om welke reden dan ook, of op welk moment dan ook, wordt er geen betaling meer teruggestort.

In de plaatsstelling

5.3     Indien een deelnemer is verhinderd aan een activiteit of reis deel te nemen kan hij/zij zelf een ander persoon aanmelden die in zijn/haar plaats wil gaan. Dit kan echter nadrukkelijk alleen onder de volgende voorwaarden:

a)                 de plaatsvervanger voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden, zoals de leeftijdscategorie, conditie, etc.

b)                 het verzoek wordt uiterlijk 7 dagen van te voren ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten kunnen worden verricht.

Annulering door VUURGIDS

5.4     Voor alle activiteiten geldt een minimum aantal deelnemers. VUURGIDS behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelname de activiteit te annuleren. De deelnemer wordt hierover uiterlijk 7 dagen voor aanvang geïnformeerd. De reeds betaalde gelden worden dan volledig door ons terugbetaald. VUURGIDS zal, waar mogelijk, met de deelnemer vrijblijvend naar alternatieven zoeken.

5.5     Er bestaat altijd een kans dat een activiteit niet door kan gaan door overmacht. Dit is een omstandigheid waarop VUURGIDS geen invloed heeft (b.v. weer, reisbeperking, lockdown etc.) maar waardoor de uitvoering van de activiteit onmogelijk wordt. Je krijgt dan zo snel mogelijk bericht, we zoeken naar een passend alternatief of het volledig betaalde geld wordt teruggestort. Eventuele kosten die zelf zijn gemaakt (zoals eigen reiskosten of uitrusting) worden niet door VUURGIDS vergoed.

5.6     Wij doen ons uiterste best om het beschreven programma ook zo aan te bieden als het op de site beschreven is. Maar er bestaat altijd een kans dat VUURGIDS tijdens een activiteit het programma moet aanpassen.

Omboeken

5.7     Voor omboeken van een activiteit, kun je contact opnemen met VUURGIDS.

6.   Wijziging door VUURGIDS

6.1     VUURGIDS behoudt zich het recht voor op elk wezenlijk punt de overeenkomst te wijzigen als daartoe gewichtige omstandigheden bestaan. Deze omstandigheden zullen de deelnemer worden meegedeeld.

6.2     De gepubliceerde bedragen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze bekend waren ten tijde van het in druk geven van de reisgids. Eventuele wijzigingen worden door de VUURGIDS onverwijld aan de deelnemer bekend gemaakt.

7.   Aansprakelijkheid van VUURGIDS

7.1      VUURGIDS is aansprakelijk tegenover de deelnemer voor de goede uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen; ongeacht wie deze uitvoert.

7.2     VUURGIDS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet goed uitvoeren van de overeenkomst indien en voor zover de tekortkomingen zijn toe te schrijven aan de deelnemer.

7.3     VUURGIDS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat vanuit een reis-en/of annuleringsverzekering. Deze schade moet bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd.

7.4     VUURGIDS is niet aansprakelijk voor het deelnemen aan een cursus, expeditie of opleiding waarvoor je eigen fysieke of mentale gesteldheid niet toereikend is. Er wordt altijd vooraf vermeld wat de ‘eisen’ voor deelname zijn.

7.5     VUURGIDS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte reiskosten.

8.   Aansprakelijkheid van de deelnemer

8.1     Deelname aan een activiteit van VUURGIDS geschiedt altijd volledig op eigen risico. Hoewel alle activiteiten veilig zijn, dient iedere deelnemer zich er van bewust te zijn van de risico’s van bepaalde activiteiten (b.v. vuur- , mes- en bijlgebruik etc.) en draagt hiervoor ook zelf de verantwoordelijkheid en het risico.

8.2     De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van VUURGIDS ter bevordering van een goede uitvoering van de activiteit en is derhalve aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, zulks ter beoordeling naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer.

8.3     Een deelnemer die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een activiteit daardoor in sterke mate moeilijk wordt, kan door VUURGIDS van (verdere voortgang van) de activiteit worden uitgesloten. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem/ haar kunnen worden toegerekend.

9.   Klachten en juridisch conflict

9.1     Ondanks onze inzet om het de deelnemer zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een klacht heeft. Deze klacht dient op het moment waarop de klacht ontstaat bij de instructeur te worden ingediend. Indien je tijdens de activiteit de klacht niet kenbaar maakt, dan kunnen wij daar na afloop niets meer aan veranderen. Wij geven in dat geval geen cursusgeld retour.

9.2     Als directe indiening van de klacht niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze onverwijld schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: VUURGIDS, Stationsstraat 28, 9463 TJ Eext.

9.3     Soms kunnen we jouw klacht niet oplossen. Mocht er onverhoopt een juridisch conflict ontstaan, dan moet dit conflict altijd worden beoordeeld aan de hand van het Nederlandse recht. In het geval van een gerechtelijke procedure moet het conflict worden voorgelegd aan de Rechtbank Noord-Nederland.